TEOLLINEN PUHTAANAPITO JA VIEMÄRIHUOLTO

Teollinen puhtaanapito ja viemärihuolto edustavat toimialana ympäristöhuollon teknisintä ja ehkä myös työntekijän kannalta fyysisintä ja riskialtteinta osa-aluetta. Teollisen puhtaanapidon ja viemärihuollon työtehtävät ovat hyvin lähellä niin kiinteistöhuollon, rakentamisen kuin myös vesihuollon ja yhdyskuntatekniikan töitä. Alalla työskentelevät eivät välttämättä koe olevansa ympäristöalan työtehtävissä, mutta heidän työllään on merkittävä vaikutus niin teollisuuden kuin yhdyskuntien toimintaan sekä turvallisuuteen ja sitä kautta myös ympäristönsuojeluun. Teollisen puhtaanapidon ja viemärihuollon parissa toimivat yritykset mielletään myös usein ympäristöhuollon yrityksiksi.

Työn kuvaus

Sekä teollisuuspuhdistuksen että viemärihuollon työt ovat suoritetaan usein yksin muuttuvassa työympäristössä. Työkohteet voivat vaihdella teollisuudesta ja rakennustyömaista kaupunkien katukuvaan ja aina yksittäiseen omakotitaloon. Muuttuva työympäristö ja erilaiset työkohteet tekevät työstä vaihtelevan, mutta edellyttävät työntekijältä myös sopeutumiskykyä ja joustavuutta.

Tyypillisiä alan töitä ovat teollisuuden säiliöiden, kaivojen, kanaaleiden ja putkistojen tyhjennykset ja pesutyöt, joissa teollisuuslaitoksesta riippuen säiliöihin on kertynyt sakkaa, pinttymiä, työstöjätettä tai tukoksia. Työhön kuuluu usein lietteen tai jätteen tyhjennys imulla sekä tämän jälkeen kohteen peseminen korkeapainelaitteistoa apuna käyttäen. Työkohteesta riippuen voidaan pesussa joutua käyttämään erilaisia kemikaaleja tai pestävä kohde tai poistettava jäte voi olla vaarallisten kemikaalien pilaama.

Viemäreiden ja kaivojen tyhjennykset ja -avaukset voivat tapahtua niin teollisuudessa kuin missä tahansa muussa kiinteistössä mukaan lukien kotitalouksissa. Niissä usein poistetaan kaivoista lietettä tai putkistoista tukoksia sekä lopuksi pestään kaivo tai putkisto tarpeen mukaan. Työympäristö asettaa työlle usein lisävaatimuksia turvallisuuden, hygienian tai työmenetelmien suhteen.

Työhön kuuluvat myös erilaiset sulatustyöt, eriste- ja täyttömateriaalien imu- ja puhallustyöt rakennustyömailla sekä viemäreiden saneeraukseen tai kunnonarviointiin liittyvät työt esimerkiksi taloyhtiöiden putkiremonttien tai putkistotyömaiden yhteydessä.

Työssä vaadittava osaaminen

Teollisuuspuhdistuksessa ja viemärihuollon töissä vaadittavat osaamisalueet voidaan jakaa oheisen kuvan mukaisiin viiteen osa-alueeseen.

Työntekijältä vaaditaan kykyä suunnitella oma työnsä etukäteen. Työnantaja usein perehdyttää ja opastaa työhön ja työmääräimen tai tilauksen yhteydessä työlle määritellään soveltuva tekotapa. Suurissa työkohteissa, kuten saneerauksissa tai teollisuuden seisokkien aikana toteutetuissa huolloissa työnantaja saattaa laatia myös kirjallisia suunnitelmia työn toteutuksesta. Usein kuitenkin työntekijän saapuessa työkohteeseen joutuu hän myös itse suunnittelemaan työnsä etukäteen. Hänen tulee miettiä ajoneuvon sijoittamista, työmaan suojauksia ja rajaamista, letkujen ja laitteiden sijoittumista sekä työn vaiheita ja työskentelyn turvallisuutta. Monesti työntekijän tulee myös osata tulkita erilaisia piirroksia, karttoja tai suunnitelmia, jotta hän osaa toteuttaa työn tilaajan edellyttämällä tavalla. Käytännön työn hyvä suunnittelu edesauttaa kaikkien muiden osa-alueiden onnistumista.

Työ edellyttää monien erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöä sekä suuren ajoneuvon ajamista. Työntekijän työhön liittyy myös usein työkoneiden päivittäiset tarkastukset ja huollot sekä ajoneuvon ajoonlähtötarkastukset. Entistä enemmän työssä käytetään myös digitaalisia apuvälineitä kameroista mittalaitteisiin ja erilaisiin antureihin. Viemäreiden kunnonarvioinnissa käytetään apuna myös erilaisia tietokoneohjelmia. Jotta itse käytännön työ sujuisi hyvin ja turvallisesti, tulee työntekijän osata valita siihen soveltuvat välineet ja säätää niiden toiminta työkohteelle sopivaksi. Esimerkiksi väärän paineen tai suuttimen valinta korkeapainevesipuhdistuksessa voi aiheuttaa merkittävän vaaratilanteen tai aiheuttaa taloudellista vahinkoa.

Työ on fyysisesti raskasta ja siinä on aina läsnä riski henkilö-, talous- ja ympäristövahingoille. Tämän vuoksi työntekijän oma työskentely on tärkeä osa osaamista. Työn tulee olla joutuisaa, mutta harkittua ja tarvittaessa työntekijän on osattava lopettaa työskentely, mikäli riskit loukkaantumiselle tai muulle vahingolle kasvavat liian suureksi. Nostaminen, kantaminen sekä erilaisten työkalujen ja laitteiden käyttö tulee käytännössä opetella siten, että ne eivät tarpeettomasti rasita työntekijää tai aiheuta terveyshaittaa. Korkeapainepuhdistuksessa käytettävä vesisuihku aiheuttaa rekyyli, jonka hallinta on osa turvallisia työmenetelmiä. Osaava työntekijä myös kehittää omaa työskentelyään ja työmenetelmiään ja tuo niin työnsä epäkohtia kuin myös kehitysehdotuksia työnantajan tietoon.

Työturvallisuus sekä ympäristön ja muiden työkohteen läheisyydessä olevien turvallisuudesta huolehtiminen on olennainen osa työntekijän osaamista. Avonaiset kaivot, paineenalaiset letkut tai imuletkut voivat työskennellessä aiheuttaa suuria riskejä sekä työntekijälle että muille henkilöille. Korkea paine ja kemikaaleille tai viruksille altistuminen voivat olla hengenvaarallisia. Oma suojautuminen ja suojainten oikea käyttö ja kunnossapito ovat työntekijän keskeisiä osaamisalueita. Työmaan rajaaminen, työstä varoittaminen sekä oikea asenne turvallisuuteen ovat tärkeitä. Monesti työntekijä joutuu itse tekemään kohteen riskinarvioinnin ennen työn aloittamista ja tarvittaessa arvioimaan voiko työtä turvallisesti suorittaa.

 

Valtaosa teollisuuspuhdistuksen ja viemärihuollon työstä tehdään asiakkaan tiloissa tai tontilla. Usein työntekijä ei kohtaa asiakasta, koska puhdistus- tai tyhjennystyö ajoitetaan sellaiseen aikaan, että kiinteistöllä ei asioi muita henkilöitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työntekijän tulisi ymmärtää, että hän työskentelee asiakaspalvelutehtävissä. Myös suhtautuminen ja asenne ovat tässä tärkeässä roolissa. Esimerkiksi kuluttaja-asiakkaan viemäriä avattaessa tulee suhtautua ymmärtäväisesti asiakkaan huoleen, vaikka työ itsessään olisi työn suorittajalle ”pikku juttu”, on se mahdollisesti asiakkaalle erittäin tärkeä. Hyvää asiakaspalvelua on myös työn siisti suorittaminen, työn valmistumisesta ilmoittaminen sekä omien jälkien siivoaminen ja mahdollisimman pienen haitan ja häiriön aiheuttaminen.

Plussat ja miinukset

Teollisuuspuhdistuksen työ on fyysisesti rankkaa käytännön työtä, jossa työntekijä saa tehdä työnsä suhteellisen itsenäisesti ja pystyy myös kehittämään omaa osaamistaan ja työskentelyään. Työssä on omat riskinsä, mutta niihin pystyy ennakolta hyvin varautumaan. Työn arvostus ei välttämättä ole yhteiskunnassa kovin suuri, mutta sillä on merkittävä rooli sekä yhteiskunnan että teollisuuden toiminnalle. Työ ei myöskään ole loppumassa, mutta sen muoto saattaa tulevaisuudessa muuttua esimerkiksi robotisaation ja teollisuuden muutoksen myötä.

Alan työpaikat ovat keskittyneet sinne, minne ihmiset, rakentaminen ja teollisuuskin. Toisaalta esimerkiksi viemärihuoltoalan yrityksiä on ympäri Suomea, mutta niiden koko pienenee harvaan asutuilla alueilla.

Tutustu alan työkuviin!
Tarvitsetko koulutusta?

Joko osaat?

Näytä osaamisesi suorittamalla ympäristöhuollon ammattitutkinto!