JÄTEALAN TOIMIJAT

Jätealan toimijat voidaan jakaa viranomaisiin, kunnallisiin ja yksityisiin jätehuoltotoimijoihin, tuottajavastuutahoihin sekä muihin toimijoihin, joiden työ perustu materiaalien kierrättämiseen ja lajitteluun (esim. kirpputorit).
Heidän esittelyjään voit käydä kurkkamassa myös Ympäristöviranomaiset – sivustolla.

Viranomaiset

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua. Jätehuollon näkökulmasta Ympäristöministeriön rooli on tärkeä, sillä se osallistuu Suomen, EU:n ja maailmanlaajuisen jätepoliitikan valmisteluun ja kehittää sen toimeenpanoa alaisissa hallinnoissaan.

Suomen ympäristökeskus SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. SYKE kokoaa, muokkaa ja välittää ympäristötietoa ja huolehtii EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä ympäristöalan raportointitehtävistä. SYKE valvoo myös jätteiden kansainvälisiä siirtoja.

Aluehallintovirastoissa käsitellään ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupa-asioita. Virastot myös käsittelevät vesilain mukaiset hallintopakkoasiat sekä pääosan vesien pilaantumisesta aiheutuvista korvausasioista. Jätehuollon näkökulmasta AVIt ovat tärkeitä, sillä ne myöntävät ympäristölupia merkittäville jätehuollon laitoksille, kuten jätteenpolttolaitoksille, vaarallisen jätteen äsittelylaitoksille sekä jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelylaitoksille. AVIt myöntävät lupia myös kaatopaikkatoimintoihin.

ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet huolehtivat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien valvonnasta sekä ympäristönsuojelulain mukaisista hallintopakkoasioista. Vastuualueet myös huolehtivat alueillaan ympäristönsuojelusta, jätehuollon ohjauksesta, luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja kestävästä käytöstä sekä ympäristön tilan seurannasta. Osa ympäristötehtävistä on valtakunnallisesti keskitetty tiettyihin ELY-keskuksiin, kuten jätelain mukaiset tuottajavastuuasiat Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo ja edistää kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia.

Jätehuoltoviranomainen voi olla esimerkiksi kaupungin tekninen lautakunta, jätelautakunta, liikelaitoksen hallitus tai yksityinen henkilö. Jätehuoltoviranomainen huolehtii kunnan (tai alueen) jätehuollon viranomaistehtävistä, kuten kunnan jätetaksasta ja jätehuoltojärjestelmästä sekä valmistelee jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi ne ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa.

Kunnan ympäristöviranomaiset myöntävät ympäristölupia toiminnoille, jotka ovat paikallisesti merkittäviä. Hän myöntää ympäristöluvat myös jätehuollon pienimuotoiseen toimintaan. Kunnan ympäristöviranomainen ottaa vastaan myös jätteen ammattimaisen kerääjän ilmoituksen jätehuoltorekisteriin ja toimii ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisena valvontaviranomaisena.

Kunnalliset jätehuoltotoimijat

Kuntien vastuulla on kotitalouksien, julkisen palvelutoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutustoiminnan yhdyskuntajätteistä huolehtiminen Kunnan jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa yleensä kuntien perustama jätelaitos tai jätehuoltoyhtiö. Jätelaitos voi olla kunnan laitos, kuntayhtymä tai useamman kunnan yhteinen osakeyhtiö.

Jätelaitosten tehtävänä on toteuttaa hyötyjätteiden ja sekajätteen kerätystä, vaarallisten jätteiden vastaanottoa sekä rakentaa ja ylläpitää jätteenkäsittelypaikkoja (mm. käsittelykeskukset ja laitokset). Heidän tehtävänään on myös toteuttaa tai hankkia jätteen käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät palvelut alueellaan syntyvälle jätteelle.

Kunnalliset toimijat huolehtivat alueensa jätehuollosta, jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta. Kaatopaikkatoiminta on useimmiten kunnan vastuulla. Jätehuoltopalveluiden järjestämisessä ja toiminnoissa on aluekohtaisia eroja. Jätehuoltomääräykset ja jätteenkäsittelytoiminta sekä palvelut vaihtelevat eri alueilla.

Jätelaitosyhdistys (JLY) edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 35 jätelaitosta ja jätehuoltoyhtiötä.

Yksityiset jätehuoltotoimijat

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on Suomessa toimivien ympäristöalan yritysten toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on varmistaa ympäristöliiketoiminnan kasvun edellytykset. Jäseniä voivat olla kaikki ympäristöalalla toimivat yritykset, kuten laitevalmistajat, kierrätyspalveluiden tarjoajat ja jätteenkuljettajat.

Yritykset tarjoavat erilaisia palveluita, kuten teollisuuden sivuvirtojen ja pilaantuneiden maiden käsittely, ympäristöhuollon teknologiaa, kuljetusta, käsittelyä ja logistiikkaa sekä konsultointia.

Jätteiden keräilijällä, kuljettajalla sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä yrityksellä pitää olla tarvittavat luvat. Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.

Muut toimijat

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen.

Moni pakkauksien valmistaja ja maahantuoja on hoitanut tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajavastuu koskee seuraavien tuotteiden valmistajia tai maahantuojia ja kaikista löytyy yksi tai useampia tuottajayhteisöjä.

  • henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja
  • moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita sekä renkailla varustettuja ajoneuvoja ja laitteita
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteita
  • paristoja ja akkuja
  • paperituotteiden valmistukseen käytettävää paperia tai painettuja paperituotteita
  • pakkauksia, joista tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, mutta eivät pakkausten valmistajat.

Tuottajavastuun tavoitteena on tehostaa materiaalien kierrätystä ja ohjata tuotesuunnittelua mahdollisimman vähän jätettä tuottavaksi.

Tunnetuin tuottajavastuutahoista on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka hoitaa tuottajavastuuvelvoitteen kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia käyttävien yritysten osalta vuoden 2016 alusta lähtien. Aiemmin RINKI Oy:n keräämiä jätejakeita ei ollut määritelty tuottajavastuunalaisiksi.

Muita tuottajavastuuyhteisöjä voit käydä kurkkaamassa esimerkiksi Ympäristöministeriön sivuilta!

Jätehuoltoyhdistys on kaikille jätehuollossa ja sitä sivuavissa tehtävissä toimiville henkilöille ja yhteisöille avoin ammatillinen ja aatteellinen yhteisjärjestö. Yhdistys edistää jätehuollon tuntemusta, jätteen asianmukaista käsittelyä ja jätteen hyötykäyttöä Suomessa.

Yhdistyksen perustivat vuonna 1987 valtion, kuntien, teollisuuden, jätehuoltoalan yrittäjien ja konsulttien, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä kansalaisjärjestöjen edustajat.

Kierrätyskeskukset ovat materiaalien kierrättämistä toteuttavia tahoja, joiden tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallisuuden ja työnteon mahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on yksi Suomen suurimmista kierrätyskeskuksista.

Kirpputoreja ja käytetyn tavaran myyntiä toteuttaa moni yleishyödyllinen yhdistys tai muu taho. Monella isommalla toimijalla kirpputoritoiminta on osa varainhankintaa ja sosiaalista vastuuta kuntouttavana työllisyystoimintana.

Tutustu alan työkuviin!
Tarvitsetko koulutusta?

Joko osaat?

Näytä osaamisesi suorittamalla ympäristöhuollon ammattitutkinto!